top-bild
home om oss tjänster produkter kontakt in_english

backup


”Tappa inte farten i verksamheten på grund av datahaveri,
gör en recovery och kör vidare”

Om en disk eller den primära lagringsytan av någon anledning gått förlorad eller har skadats är backup den vanligaste metoden att säkerställa att data finns tillgängligt på mer än en plats,

 

Våra systemlösningar kan hantera backuper med full automatik och backup kan tas med många valmöjligheter och intervaller som användaren önskar. Backupen (säkerhetskopian) lagras på exempelvis disk eller band. En vanlig metod för backup är att först skriva informationen till disk och därefter överföra den till band eller annat media för långtidslagring. Säkerhetskopian bör förvaras i annan lokal än primärlagringen för att uppnå ett optimalt katastrofskydd.
Backup kan omfatta operativsystemet, systeminställningar, applikationerna, och databaser.
Kontinuerliga backuper från Laptops och arbetsplatsdatorer kan integreras i backupplösningen. 

 

Recovery

När data skall återställas efter ett haveri är det viktigt att processen för återställning är väl definierad, att man kan återställa data från den tidpunkt man önskar samt att återställningstiden är så kort som möjligt. För att återställa en fungerande systemmiljö är det kanske nödvändigt att också återställa (byta) hårdvara och systemuppdateringar.
Vi löser detta med ”bar metal recovery” eller en ”image” backup.

 

Infrastrukturer vid backup.

Lan-backup
är den vanligaste metoden är välbeprövad och stödjer de flesta operativsystem på marknaden. Det är relativt enkelt att implementera och hantera. Servrarna har en backupagent och data överförs via nätverket till backupservern.

 

Lan-fri-backup

eller backup över SAN-et. Med den här metoden överför Servrarna data direkt till backupenheten (disk eller band) och Lan-et används endast för att överföra kommandon. Fördelar är snabbare dataöverföring och recovery.

 

Backup med DeDup funktion.

Backupptider och backuputrymme minskas kraftigt upp till 50% när man använder lösningar för deduplicering som innebär att unikt data bara sparas en gång även om det kommer från fler användare.
 

Backup via Snapshot

Det är möjligt men inte fullt ut rekommenderat att eliminera en traditionell backup programvara med hjälp av en snapshot baserad lösning. En av de största möjligheterna med Snapshot är att säkra datat varje minut, timme eller flera gånger per dag. För att säkerställa datat rekommenderar vi en replikering till annat sekundärsystem. Recovery av Snapshot kan återställa databaser och data mycket snabbt.

Denna teknik kräver ett lagringssystem som har kapacitet att hantera alla snapshot-kopior utan att prestanda försämras. 


Backup som tjänst

Vi kan erbjuda övervakning och administration av backuper på distans och på plats hos kunder/ användare.
Backupsystemet, hårdvaran och licencer kan ägas av kund och/eller hyras av Morex till en fast månadsavgift. 

  backup
 

arkivering    upp

 

Har ni kostnadseffektiva arkivlösningar?
Datamängderna ökar exponentiellt, för två år sedan fanns inte 90 procent av världens data.
Ungefär 80% av företagets data används inte regelbundet. Vi har en lösning på hur man kan "halvera dagens kostnad” för datalagringsyta och backuphantering

 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni kostnadseffektiva arkivlösningar?

Datamängderna ökar exponentiellt, för två år sedan fanns inte 90 procent av världens data.
Ungefär 80% av företagets data används inte regelbundet. Vi har en lösning på hur man kan
”halvera dagens kostnad” för datalagringsyta och backuphantering
 
 E-arkivering
 
Morex har under många år följt utvecklingen inom arkivering och speciellt den svenska utredningen om en standard för ”e-arkivet”. Vi kan idag erbjuda olika lösningar för den tekniska plattformen.

Det finns flera aspekter på arkivering, dels det legala som myndigheter, revisorer och forskning kräver, men det är också en praktisk fråga för många verksamheter. Hur skall jag få plats med allt data på min primära lagringsyta, skall jag backa upp gammalt data som kanske ingen längre har behov av. Statistik och forskning bygger ofta på data framtaget under många år och grunddata kan med fördel arkiveras i stället för att primärlagras.

Att arkivera data innebär att primärdata när den är färdigbearbetad flyttas till sekundärt dataarkiv. Data skall kunna återföras till primärdata för ny bearbetning alternativt bara vara tillgänglig för granskning. Dataarkivet skall vara skyddat under lång tidsperiod och inte vara beroende av unik teknik eller unika system för att bli tillgänglig.

 

 

virtual              upp


Server


I korthet innebär virtualisering att man frikopplar beroendet mellan maskinvara och operativsystem. På så sätt kan man ha flera och olika operativsystem på en maskin och därmed utnyttja den effektivare. En virtuell infrastruktur ger stora energibesparingar och lägre kapitalkostnader, hög resurstillgänglighet, effektivare klienthantering, förbättrad säkerhet, samt bättre och snabbare hantering vid katastrofåterställning.
 
De virtuella maskinerna  kan samverka eller så kan de fungera i total okunnighet om den andra. Varje virtuell maskin har sin egen uppsättning av virtuell processor, nätverkskort, minne. Hårddisken kan vara en gemensam resurs för flera virtuella servrar.
Man kommer också att maximera resurser som löser den mest återkommande problemet med låga serverutnyttjandet när program körs på dedikerade servrar.
 
Effekten av en virtualisering blir en ökad kontrollmöjlighet , som medför ökad  säkerhet och  besparing av direkta kostnader  på nyinvesteringar av servrar. Minskade elkostnader och halverade driftskostnad per server.
Ofta en ökad prestanda.

Morex är utbildade, certifierade VM-ware partner med lång erfarenhet av analyser, installationer och uppföljningar. 

Arbetsplatser (Klienter)


Att virtualisera en arbetsplatsdator ( VDI) Virtual Desktop Infrastructure.
Det är en teknik där man virtualiserar den fysiska persondatorn till en central serverinfrastruktur och sedan gör den tillgänglig via olika typer av "tunna" klienter.
Här gör man besparingar främst inom administration av enskilda datorer samt att man kan ha kontroll
över användarens programinstallationer, behörighet och man kan skapa likformighet i hela organisationen.
Arbetsplatsdatorerna behöver inte heller vara så unikt utrustade vilket medför stora besparingar.

virtualisering
 

datalagring                  upp


Det lönar sig att välja ett dynamiskt system som växer efter behovet”
Hårddisken är den det dominerande databäraren i all datalagring, i dag finns tre varianter SATA,  SAS samt Solid-state diskar. Vilken man väljer är beroende av pris och prestanda. Man kan även kombinera olika diskar i samma system för att optimera prestanda för vissa applikationer.
 

Disksystem


När man pratar om disksystem menar man sammankopplade diskar till större lagringsytor och med inbyggd, diskcontroller med eget minne, processorer och raidskydd...
 

Nätverk för lagring


De vanligaste nätverkstyperna är Ethernet och FibreChannel. Kommunikationsprotokollet kan vara iSCSI och fildelningsprotokollen NFS och CIFS, Genom Fibre Channel används de blockbaserade protokollen SCSI och FCP. 
 

Ett SAN, är ett unikt nätverk med hög hastighet som kopplar ihop lagringen för olika typer av servrar.


SAN är en del av ett övergripande nätverk för ett företags IT-resurser. Ett typiskt SAN består vanligtvis av ett kluster som är sammankopplat med andra IT-resurser, men kan också inkludera backup/recovery samt arkivering och lagring.

SAN är ett specialiserat höghastighetsnätverk som länkar samman servrar och lagringsenheter. SAN ger flexibilitet i närverket, vilket innebär möjligheter för en eller flera servrar att dela ett eller flera disksystem. Fördelar med ett SAN är att datat är samlat och tillgängligt flera vägar, man får en utökad skalbarhet där disk-yta och servrar kan förändras med.

tri Tillförlitlighet: Driftsäker dataöverföring med låg felfrekvens, och ger snabb återstart vid driftstörningar

tri Skalbarhet: Servrar och lagringsenheter kan anslutas oberoende av varandra och problematiken med proprietära system undviks.

tri Prestanda: Fibre channel (standardmetod för SAN) erbjuder optimalt nyttjande av bandbredd samt separerar datalagringstrafiken från nätverkstrafiken

tri Hantering av drift: Utvecklingen av programvaror och nya standarder för olika topologier till fibre channel möjliggör central hantering och proaktiv felsökning och åtgärd


Network Attached Storage (NAS) är ett lagringssystem som tilldelas en egen nätverksadress. NAS-enheten ansluts till ett lokalt nätverk (LAN).

 
Ett NAS kan hanteras utan att involvera ett traditionellt operativsystem. De huvudsakliga protokoll som klienterna använder för att kommunicera med NAS-servrar är CIFS och NFS. I vissa fall kan även protokoll som FTP och HTTP användas. Ett NAS-system som stödjer både CIFS och NFS bör kunna tillåta delning av information mellan olika klienter, och för att stödja processen bör det även finnas ett regelverk för behörighet.


I ett NAS-system flyttas hanteringen av både disk och filsystem från klienten till NAS-servern. Tekniken ger också möjlighet  att kunna dela data mellan olika operativsystem. Tack vare NAS-systemets funktionalitet kan man nyttja flera diskar nyttjas för att sprida belastningen.

 

                                                                     upp

datalagring
space